Danmarks Søfart og Søhandel
fra de ældste tider til vore dage

År: 1919

Serie: Danmarks Søfart og Søhandel II Bind

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Sted: København

Sider: 790

UDK: 382

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 808 Forrige Næste
694 WADSTED VI indføres inden Etmaalets Ende. Der indføres alt, som kan være af Interesse for alle vedkommende, særlig ethvert Uheld, der tilstøder Skib og Ladning. Beviset for det paa Rejsen passerede føres gennem en Søforklaring jvf. Sølovens § 40 og Lov Nr. 72 af 12. April 1892, hvilken bliver at optage i Tilfælde af, at der er sket Søulykke paa Rejsen. En Søforklaring afgives for Retten af Skipperen og hans Mandskab personlig, efterat Skipperen, senest Dagen efter at han er kommet i Havn, har gjort Anmeldelse til Søretten om, at Søforklaring skal af- gives, med hvilken Anmeldelse skal følge en ordret Afskrift af Dag- bogen eller en anden skriftlig Fremstilling af den paagældende Begiven- hed og en Fortegnelse over Mandskabet og andre Personer, som kan give Oplysning, og om muligt over de i Sagen interesserede. Retten berammer derefter et Møde til Forklaringen, hvorunder Vidnerne afhøres separat. Findes der Grund dertil, afholdes et egentlig Søforhør □: et egentligt Forhør i Kriminalprocessens Former, hvorom nærmere Regler findes i Lov om Søretter af 12. April 1892. Uden for Danmark skal Søforklaring afgives enten for den Myn- dighed, under hvilken saadanne Forretninger paa Stedet henhører, efter Underretning til den danske Konsul, hvis en saadan findes, eller for den danske Konsul, hvis denne har Udenrigsministeriets Bemyn- digelse til at optage saadanne Forklaringer. Om Skibsmandskabet. (Sølovens Kap. IV). Til Skibsmandskab hen- regnes de af Rederen eller Skipperen paa hans Vegne ansatte Personer, der skal udføre personligt Arbejde enten ved selve Sejladsens Ud- førelse som Styrmænd, Maskinmestre, Matroser, Fyrbødere og Skibs- drenge, eller paa anden Maade i Skibets Tjeneste, f. Eks. Hovmestre, Tømmermænd, Kokke og Proviantforvaltere. Skønt saadanne Per- soner som Læger, Restauratører, Opvartere, Telegraf-Ingeniører i en vis Forstand hører til Skibet og er underkastet Lydighedspligt, ja endog i Nødstilfælde (§ 108) kan beordres til Arbejde i Skibets Tje- neste, henregnes de dog i Almindelighed ikke til Mandskabet. For at yde Mandskabet det fornødne Værn er det foreskrevet, at Antagelse og Afskedigelse skal ske ved Mønstring for en offentlig Embeds-