Danmarks Søfart og Søhandel
fra de ældste tider til vore dage

År: 1919

Serie: Danmarks Søfart og Søhandel II Bind

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Sted: København

Sider: 790

UDK: 382

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 808 Forrige Næste
VI SØRET 695 mand. Denne bestaar i, at Skibsbemandingslisten, Mandskabets Sø- fartsbøger og andre Bevisligheder forelægges Mønstringsbestyreren, og nyt antaget Mandskab skal fremstilles personlig. I øvrig afsluttes Hyre- kontrakten ved, at der i en særlig Afregningsbog for hver Mand ind- føres alle Vilkaarene for Forhyringen og den efterhaanden betalte Hyre. Lignende Indførelse sker i Skibsbemandingslisten. Særlig Forhyrings- kontrakt kan oprettes, men behøves ikke. Af Hensyn til Værnepligten skal derhos enhver værnepligtig, der udmønstres eller forlader Landet for at fare med fremmed Skib, være forsynet med en Søfartsbog, der udstedes af Lægdsforstanderen der, hvor han er indført i Rullen; den skal indeholde hans Navn, Nummer i Rullen, Ud- og Afmønstringer o. s. v. Halvbefaren er den, der i 18 Maaneder, Helbefaren den, der i 36 Maaneder har faret som Sømand og gjort henholdsvis 2 eller 4 Rej- ser til Havne Vest for Linien Texel-Lindesnæs eller Øst for Linien Rügenwalde—Kalmar. Efter Sølovens § 70 har Skipperen Søfarts- bogen i Forvaring, saalænge Rejsen varer. Hvad Afskedigelse af Mandskab angaar, indeholdes Reglerne i Sølovens §§ 89—92. Hovedreglen er, at Reder og Skipper kan af- skedige Sømanden naar som helst uden Hensyn til Hyrekontrakten og uden, at der bliver Spørgsmaal om nogen særlig Erstatning, med- mindre Afskedigelsen er »vilkaarlig«. I saa Fald gives der Tillægs- hyre og Hjemrejsepenge (§ 92). Hvis Afskedigelsen grundes paa »hænde- lige« Omstændigheder (Krig, Blokade o. 1., jvf. § 91), betales Hyre til Afskedigelsesøjeblikket og Rejsepenge ligesaa. Endelig foreligger det Tilfælde, at Afskedigelsen skyldes Uduelighed, slet Opførsel eller selvforskyldt Sygdom. Hvad særlig Uduelighed angaar, stillede Loven sig i ældre Tider meget strengt. Fr. ITs Søret, Art. 5 bestemmer saa- ledes, at »den Styresmand (Lodsmand) eller Baadsmand, som sig for- hyrer og ikke er god for det, de dennem udgiffue«, skal miste hele Hyren og bøde lige saa meget, og den samme Bestemmelse gentages i Chr. V s Lov 4—i—4 med Tilføjende, at »dersom de ikke have at bøde med, skal de tre Gange gaa under Kølen, uden Skipperen dennem benaade vil«. Men dette gælder ikke mere. Der er ingen Straf for Uduelighed, og Sømanden faar sin Hyre til Afskedigelsesdagen, men hverken Til-