Danmarks Søfart og Søhandel
fra de ældste tider til vore dage

År: 1919

Serie: Danmarks Søfart og Søhandel II Bind

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Sted: København

Sider: 790

UDK: 382

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 808 Forrige Næste
696 WADSTED VI lægshyre eller Hjemrejsepenge, dog at Skipperen, hvis Afskedigelsen foregaar i Udlandet, hvor der ingen dansk Konsul er*), skal skaffe Sømanden fri Befordring til Forhyringsstedet, hvis han ikke paa Ste- det kan faa ny Hyre. Ret til at forlange Afsked har Mandskabet i en Række Tilfælde (§§ 82—88) uden Hensyn til Hyrekontrakten. I saa Henseende er der Forskel paa, om Forhyringen har fundet Sted paa ubestemt eller bestemt Tid, og i sidste Fald, om det er for bestemt Rejse eller paa Tidsmaal. I saa Henseende kan mærkes § 83, hvorefter Søfolk, der efter sidste Paamønstring har været i Tjeneste paa et Skib i to Aar, kan forlange Afsked paa første Sted, som det anløber for Ladning eller Lastning, medmindre Skibet derfra skal afgaa umiddelbart til et Sted, hvor Hyrekontrakten hjemler Afmønstring. Sømanden faar da Hyre til Fratrædelsen, hvorved bemærkes, at han efter § 84 skal deltage i Arbejdet — efter Omstændighederne — ved Losning, For- tøjning, Afrigning eller Oplæggelse, dog ikke udover en Uge efter An- komsten. Fremdeles kan mærkes, at allerede Danske Lov 4—1—37 bestemte, at »en Styrmand eller Baadsmand, hvis han kand af Sted »komme sig selv et Skib at bekoste, og vil det selv føre, da maa han »være kvit, om han sig end forhyret haver; dog skal han skikke en anden »i sit Sted eller igengive Skipperen, hvis han haver oppebaaret.« Denne Regel er nu i udvidet Form optaget i Sølovens § 85, der bestemmer, at naar »en Sømand godtgør, at han kan faa Skib at føre, er han beret- tiget til at forlange Afsked, naar han uden forøget Udgift for Rederiet »stiller en anden duelig Mand i sit Sted«, hvilket ogsaa gælder, »naar »Plads som iste Styrmand og Maskinmester tilbydes nogen, som er »forhyret i ringere Stilling«. Sin Myndighed over for Folkene hævder Skipperen ved at ned- sætte Hyren indtil det halve, og naar dette ikke forslaar, Arrest indtil 48 Timer (§ 102). Er der Mistanke om Rømning, kan han tilbageholde vedkommendes Tøj, og griber han nogen i Rømning, kan han holde ham arresteret, indtil Skibet afsejler. Men foruden disse private For- holdsregler griber det offentlige stærkt ind i disse Forhold, idet der i Sølovens Kap. XII findes en Række Bestemmelser om Straf og Røm- *) Er der en saadan, skal Afskedigelsen nemlig godkendes af denne (§ 89).