Danmarks Søfart og Søhandel
fra de ældste tider til vore dage

År: 1919

Serie: Danmarks Søfart og Søhandel II Bind

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Sted: København

Sider: 790

UDK: 382

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 808 Forrige Næste
VI SØFORSIKRING 699 er udfærdigede i det italienske Sprog og er udstedt i Pisa og Florens i Aarene 1385 og 1397. Fra Italien har Søforsikringen meget hurtigt bredt sig til andre Landes Handelscentrer. I Barcelona gennemførte man i 1435 en Kodi- fikation af Forsikringsretten, hvilket viser, at Forsikringsinstitutionen da allerede der maa have haft en vis Udviklingsperiode bag sig. Tid- ligt fremtræder ogsaa Søforsikringen i Nederlandene, og Paavirkningen fra Italien er her umiskendelig. Den første flanderske Søforsikring overtoges nemlig i 1370 i Brügge af to Genueser e, og fra Aarene 1444 til 1477 stammer en Række i Brügges Arkiv fundne Domme i Forsik- ringssager, af hvilke det fremgaar, at Forsikrerne i a 11 e Tilfælde har været Italienere. Ogsaa til England har Italienerne bragt Søforsikringen; i engelske Kilder omtales Assurancer — for Farter mellem London og Pisa-Livorno — første Gang i Tiden omkring 1442. At Søforsik- ringen allerede i den første Halvdel af det 16. Aar hundrede har været saa almindelig benyttet i England, at der i London havde udviklet sig fuldkommen faste Usancer for Forretningen, ses af den Omstændighed, at man ikke alene i engelske, men ogsaa i hollandske Policer fra det 16. Aarhundrede med Hensyn til Betingelserne for Forsikringen henviser til »Seerechte, Usantie unde Costume der Stadt Lunden yn Engelandt«. I Nederlandene og i England mødtes i Middelalderen Grænserne for de norditalienske og de hanseatiske S tæders specielle Handelsomraa- der, og ved deres Kontorer i Brügge og i Stahlhof i London maa de hanseatiske Købmænd have haft god Lejlighed til at gøre sig bekendt med Søforsikringens Fordele for Handel og Skibsfart. Ret mærke- ligt er det da at se, at medens den italienske Indflydelse paa Søforsik- ringens Udvikling hurtigt gjorde sig stærkt gældende i Nederlandene og England, spores den først ret sent — og ikke direkte — paa Hansestædernes særlige Handelsomraade. Grunden hertil maa sik- kert delvis søges i de hanseatiske Købmænds tilbagetrukne Levevis og i deres Ufordragelighed over for fremmede. Naar Hansestædernes Købmænd ikke straks indlemmede Søfor- sikringen i deres handelstekniske System, maa det dog tillige antages, at de faktisk havde mindre Brug for den, end f. Eks. Italienerne havde.