Danmarks Søfart og Søhandel
fra de ældste tider til vore dage

År: 1919

Serie: Danmarks Søfart og Søhandel II Bind

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Sted: København

Sider: 790

UDK: 382

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 808 Forrige Næste
7oo CHR. THORSEN VI GKCK.GK. ^C^<>KG^(XC^C>^CKCKCKCKC»KCKOxCKCKaj^C>^ Medens nemlig disse sidstes Transporter, der gik f. Eks. fra Middel- havets Kyster til Brügge og London, var langvarige og farefulde og foretoges med Skibe, der i Forhold til Hanseaternes var meget store og rummede Ladninger af stor Værdi, foregik Hansestædernes Trans- porter af Varer hovedsagelig ad de kortere Vandveje mellem Kontorerne i Brügge, London og Bergen paa den ene Side og Nord- og Østersø- kysternes Havne paa den anden Side; deres Transportskibe var som Regel af meget beskedne Størrelser, og i Søforsikringens Barndom var det kun de meget store Risikoer, man forsikrede. Endelig forstod man paa anden Maade at formindske Risikoen, f. Eks. ved at fordele en Vareladning i Smaapartier paa flere Skibe med samme Bestemmelses- sted og ved selve Skibenes ofte vidtdrevne Udparcellering i Skibsparter. Af disse Grunde er det forstaaeligt, at Søforsikringen henimod Slutningen af det i6. Aarhundrede endnu ikke var bleven almindelig i nogen af Hansestæderne; men netop i den sidste Fjerdedel af det 16. Aarhundrede forandrer Forholdene sig i saa Henseende om ikke for alle Hansestæders Vedkommende, saa dog for Hamborgs. Grunden til Forandringen maa søges i den nederlandsk-spanske Krigs For- styrrelser i al Almindelighed og mere specielt i den foreløbige Øde- læggelse af de nederlandske Forsikringsbørser. Talrige Nederlændere, Spaniere, Italienere og portugisiske Jøder indvandrede omkring dette Tidspunkt til Hamborg, og med dem vandt ogsaa Søforsikringen Ind- pas. Den første Søforsikring, der afsluttedes i Hamborg, stammer fra 1588. Saa vel den forsikrede som de 29 Forsikrere, der deltog i Risi- koen, var indvandrede fremmede, væsentligst Hollændere. Hvornaar Søforsikringen først er bleven benyttet her i Danmark, kan ikke angives helt bestemt. Desværre er der nemlig ikke til vor Tid bevaret saa gamle private Forretningsarkiver, at vi gennem saadanne kan hente Kundskab om dansk Søfarts og Handels Benyt- telse af Søforsikringen i hine fjerne Tider, da det nye økonomiske Hjælpemiddel først blev kendt og benyttet i fremmede Lande. Spørgs- maalet om Tidspunktet for Søforsikringens Opstaaen herhjemme lod sig sikkert bedst besvare ved en Undersøgelse af amsterdamske, ham- borgske og londonske Arkiver, men en saadan Undersøgelse er ikke hidtil foretaget. Imidlertid findes der ogsaa i vore egne offentlige