Danmarks Søfart og Søhandel
fra de ældste tider til vore dage

År: 1919

Serie: Danmarks Søfart og Søhandel II Bind

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Sted: København

Sider: 790

UDK: 382

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 808 Forrige Næste
VI SØFORSIKRING 701 Arkiver hist og her — f. Eks. i de i Rigsarkivet opbevarede gamle Af- regninger over Leverancer til Hofholdning, Hær og Flaade, i gamle Retsprotokoller o. s. v. — spredt en Del Søforsikring vedrørende Stof, der viser, at Søforsikringen i hvert Fald undtagelsesvis har været kendt og benyttet i første Halvdel af det 17. Aarhundrede og derefter ret hyppigt. Og man tør sikkert gaa endnu et Skridt videre og hævde, at Sø- forsikringens første Fremtræden herhjemme kan henlægges til en Gang i de sidste Decennier af det 16. Aarhundrede. Herpaa tyder foruden den Omstændighed, at Hollænderne da allerede længe havde anvendt Søforsikringen, og at Hamborgerne nylig var begyndt derpaa, tillige den Kendsgerning, at en Forordning af 7. April 1619 omtaler For- sikring — utvivlsomt første Gang Forsikring omtales i en dansk Lov- bestemmelse. I Slutningen af den paagældende Forordning hedder det bl. a.: »For det sidste huor nogen handel eller Vandel er I skulle Kiøbmendene den 1. Mart: under dennem en Offuerkiøbmand Aarligen udvelge / Indfød eller Fremmed / om hand hellers er boesat / oc haffuer Forstand paa Handel I hand skal vere forplict en visse Time paa Dagen at foretage alle Irringer oc tuist som Kiøbmend Inlendiske oc Udlendiske imellem kommer / anlangende Kiøb / Sall /Vexel I Asseurance I Metskabi / oc andet huad naffn det næffnis kand Handelen ved kommer / med tuende andre Kiøbmend I aff huilcke huer aff de tuistende en maa dertil næffne oc først giøre sit bedste at midie dennem imellem« o. s. v. At den »Asseurance«, der her er Tale om, netop maa have været Søforsikring, kan næppe betvivles, da Forordningen for det første kun omhandler Forhold, der specielt vedkommer Handelen, og da for det andet selv de ældste af de forskellige andre Former af Assurance, som vi nu kender, først kommer i Brug længe efter 1619. Men naar man i 1619 ad Forordningsvejen giver Bestemmelser om, hvordan de af Søforsikringsforholdet muligt opstaaende Stridigheder skal søges ud jævnede, tør man vel nok gaa ud fra, at Søforsikringen i en Aarrække i Forvejen har været praktiseret, om ikke almindeligt saa dog nu og da. Almindelig bliver Brugen af Søforsikring vel nok først adskilligt senere. For det første anvendtes den nemlig fra Begyndelsen af sik- kert slet ikke i den helt indenrigske Søfart eller i Farten mellem danske Handelspladser paa den ene Side og Østersøhavnene eller norske Havne