Danmarks Søfart og Søhandel
fra de ældste tider til vore dage

År: 1919

Serie: Danmarks Søfart og Søhandel II Bind

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Sted: København

Sider: 790

UDK: 382

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 808 Forrige Næste
702 CHR. THORSEN VI paa den anden Side, og for det andet var den hjemlige Fart paa de fjer- nere Have endnu meget ringe — det er først med Handelskompag- niernes Opstaaen, at der heri indtræder en Forandring. Hertil kom des- uden, at Regeringen oprindelig lod f. Eks. Saltskibene til Spanien — en Tid endogsaa Skibene paa Holland — konvojere, at man senere gik over til at armere Handelsskibene, og at Præmierne for Søforsik- ringen til at begynde med var meget høje og fordyrede Transporterne betydeligt. Endelig hjalp vore Skibsejere og Købmænd sig vel ogsaa — paa samme Maade som foran nævnt de hanseatiske Købmænd — til en Formindskelse af Sørisikoen, nemlig ved at aflade et givet større Vare- parti i Smaapartier paa flere Skibe med samme Bestemmelsessted i Ste- det for at lade det hele afgaa med et enkelt Skib. Og for selve Skibenes Vedkommende formindskedes Risikoen i mange Tilfælde ved det ogsaa herhjemme ret almindeligt benyttede Part-Rederisystem; det var ikke ualmindeligt, at man for V32 eller endog for var Medejer af et Skib. Ned gennem det 17. Aarhundrede kan man imidlertid konstatere Søforsikringens Benyttelse i talrige Tilfælde. Som foran nævnt gør forskellige Omstændigheder og ikke mindst Forordningen af 7/< 1619 det sandsynligt, at Assurance har været kendt og benyttet herhjemme adskillige Aar, før Forordningen kom, men hidtil er der ikke tidligere end fra 1618 fremdraget noget absolut uforkasteligt Vidnesbyrd om Brugen af Søforsikring; fra det sidstnævnte Aar har man imidlertid et saadant. I en i Rigsarkivet opbevaret Regnskabsekstrakt vedrørende det ostindiske Handelskompagni hedder det nemlig under Dateringen 8. September 1618 om en Varepost, for hvilken Christian IV's Faktor i Amsterdam, Poul de Willum, har indsendt Afregning: »belauffen mit alle Uncosten, prouissie und Assegurantz.... fl. 113. 10«. Og fra nu af træffer man i Arkivalierne hyppigt paa Bemærkninger og Notitser, der viser den tiltagende Anvendelse af Søforsikringen. 1620 lover saa- ledes Christian IV sin foran nævnte Faktor i Amsterdam Assurance- penge for en Varepost, som Willum skulde sende til København; 1625 finder vi i Johan Braems Afregning over en Sending Bomuld, leveret til Børnehuset i København, blandt Omkostningerne ved Forsendelsen opført »provigion, assegurantz und fracht«; 1640 findes i en anden Af- regning fra Johan Braem Vendingen: »Noch die Jacht und Galleye