Danmarks Søfart og Søhandel
fra de ældste tider til vore dage

År: 1919

Serie: Danmarks Søfart og Søhandel II Bind

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Sted: København

Sider: 790

UDK: 382

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 808 Forrige Næste
VI SØFORSIKRING 703 verasseguriren lassen, und deswegen zahlt An Assegurantzgelt von 23,000 fl..... å 3 pro Cento belaufft fl..... 690«; 1642 gives der af Cor- fitz Ulfeldt paa Kongens Vegne udtrykkelig Ordre til, at en Sending Raasilke, der skal sendes til Holland til videre Forarbejdelse, skal assu- reres saa vel paa Hen- som paa Hjemrejsen, og i Overensstemmelse hermed findes da i de paagældende Afregninger optaget Udgifter til Forsikring — beregnet med 3V2 % af Sendingens Værdi; i i66o'erne finder man gentagne Tilfælde, hvor Forsikring af Pengeforsendelser til Søs fra Norge og til Holland eller til Hamborg har fundet Sted. Og saaledes kunde der fortsættes med mangfoldige Eksempler paa Forsikringens Benyttelse, der vel fra Slutningen af det 17. Aarhun- drede — paa den Tid vides saaledes med Bestemthed det vestindiske Kompagni hyppigt at have gjort Brug af Forsikring — eller i hvert Fald fra Begyndelsen af det 18. Aarhundrede tør antages at være ble- ven almindelig anvendt af danske handlende, i det mindste i deres Forbindelse med fjernere Havnepladser. Herpaa tyder afgjort to Om- stændigheder; for det første, at danske Lov kom til at indeholde et særligt Kapitel — 4. Bog, 6. Kap. — om Søforsikring, og at vi alle- rede i 1726 fik oprettet vort første Søforsikringsselskab — det endnu bestaaende kgl. octr. Sø-Assurance Kompagni — tidligere end de fleste andre Lande fik tilsvarende Institutioner. Lige til 1726 var danske Redere og Handlende henviste til væsent- ligst at tegne deres Søforsikringer i Udlandet, og det er sikkert fra Be- gyndelsen af Holland, der er Hovedmarkedet for Forsikringsforret- ningen, men senere kommer Hamborg og London ogsaa til at spille en Rolle i saa Henseende. Paa alle de nævnte Pladser var det oprin- delig udelukkende Enkeltforsikrere, d. v. s. enkelte Personer (Assuran- dører), ikke som nu væsentlig Selskaber, der overtog Søforsikringer. Det er vel ikke udelukket, at ogsaa danske Købmænd lejlighedsvis er optraadt som Forsikrere, men noget bestemt vides ikke herom; Nav- nene paa saadanne eventuelle danske Enkeltforsikrere er i hvert Fald ikke bevaret til vore Dage. Sikkert er det, at den aldeles overvejende Del af danske Søforsikringer oprindelig tegnedes i Udlandet, og i for- skellige Afregninger i Rigsarkivet finder vi Navne paa hollandske og hamborgske Assurandører fra det 17. Aarhundrede.