Danmarks Søfart og Søhandel
fra de ældste tider til vore dage

År: 1919

Serie: Danmarks Søfart og Søhandel II Bind

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Sted: København

Sider: 790

UDK: 382

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 808 Forrige Næste
7°4 CHR. THORSEN VI Om Størrelsen af de Præmier, der forlangtes, giver de i det fore- gående hist og her nævnte Procentsatser nogen Oplysning. Et mere samlet Billede af Præmieforholdene faar man gennem et Dokument, som findes i Rigsarkivet, og som vedrører et omkring 1630 i Holland projekteret Søforsikringsselskab. Her foreslaas bl. a. følgende Præmie- satser (baade for Skib og Ladning) fra Holland til: Sundet og Norge (fra 2%—20/n) 2%% Sundet og Norge (20/n—2%) .. 31/2% Bergen og Trondhjem... . 3—3/4% Grønland og Spitsbergen .... 5 % Hamborg .................. 2% Emden og Bremen .......... 1 % % Egnen om London.......... 2%% Plymouth.......... 3% Island ..................... 5 % Nantes og Rochelle...........4/4% Bordeaux................... 5 % Bayonne, St. Jacque de Lys.. 5%% Le Havre, Rouen ........... 3 % Dieppe, Calais.............. 2 % % Marseille, Genua, Livorno ... 10% Venedig..................... 13% Til Sammenligning med disse Satser kan anføres enkelte af de Præmier, der ca. 100 Aar senere forlangtes af det nyoprettede kgl. octr. Sø-Assurance-Kompagni efter dets første Tarif af 1726. Præmie- satserne, der er forskellige efter Aarstiderne, gælder fra København til: Trondhjem Bergen og Stavanger .. Til Grønland frem og Foraar 2^2 å 3% 2°/o Sommer 2°/o Efteraar 6 å 7°/0 3V2 å 4°/o Vinter 4V2 å 51/2°/( tilbage under et..... London, Yarmouth, 10 å I2°/o hele Aaret. Hull og Newcastle .. 2 å 3 °/0 2°/o 272 å 3 °/o 3V2 å 4°/o Island og Færøerne ... Nantes, Rochelle og 2 å 21/2°/o 2 å 21/2°/0 2V2 å 3 °/o 21/2 å 3°/0 Bordeaux 4°/o 2V2 å 3% 4°/o 6 å 7 % Dieppe og Calais ..... 31/2°/o 2°/o 31/2°/o 51/2å672°/( o. s. v. Med Forsikringernes Tegning i Udlandet var der imidlertid for- bundet mange og store Ulemper, og hos danske Købmænd og Redere maatte der derfor ganske naturligt opstaa et Ønske om i saa Henseende at gøre sig uafhængige af Udlandet, et Ønske, som de herskende mer- kantilistiske Anskuelser maatte bidrage mægtigt til at forstærke. I