Danmarks Søfart og Søhandel
fra de ældste tider til vore dage

År: 1919

Serie: Danmarks Søfart og Søhandel II Bind

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Sted: København

Sider: 790

UDK: 382

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 808 Forrige Næste
7i4 CHR. THORSEN VI Ansøgning kgl. konfirmeret, medens en Stadfæstelse af Kompagniets Oktroi derimod nægtedes. Med Kompagniets Monopol, der saaledes faldt bort, forsvandt den væsentligste hidtil bestaaende Hindring for Oprettelsen af nye SøforsikringsseZs/ca^er. Og da nu netop Tiden paa saa mange Maader — her kan blot henvises til den nationale Vækkelse, Handelsopsvinget i i85o*erne, Overgangen fra Sejl- til Damp i Sø- farten, Telegrafens Benyttelse, Jærnbaneanlæggene o. s. v. — var gun- stig for nye Foretagender ogsaa paa Søforsikringens Omraade, kan det ikke undre, at der allerede i 1852 oprettedes et tredje dansk Søforsikringsforetagende »Den kjøbenhavnske Sø-Assurance-Forening«. Elleve Aar senere (1863) stiftedes »F i er de Søforsikrings Selskab«, og naar bortses fra det i 1883 som Genforsikringsselskab stiftede »De private Reassur andør er« og det i 1889 oprettede gensidige Selskab »Forsikringen af danske Sejlfartøier til Fiskeribrug« fik vi derefter først et nyt større Søforsikringsselskab i 1898, da »Sø- og Transportforsikrings AIS Dan- ske Lloyd« oprettedes. Endnu et Par Smaaselskaber stammer fra Tiden før Verdenskrigens Udbrud. Til Belysning af Omfanget af dansk Søforsikringsforretning ved Aarhundredskiftet i 1900 kan efterfølgende fra Statistisk Aarbog hen- tede Tal tjene: Selskabets Navn Brutto Præmier Brutto Skader Netto Præmier Netto Skader Omkost- ninger incl. Rist. Overskud Det kgl. oktr. Sø-Assurance- Compagni 2,301,958 1,715,362 1,676,663 1,130,538 92,576 132,274 De private Assurandører . . . 3,413,762 2,0 J 1,718 784,817 527,365 195,442 295,617 Den kjøbenhavnske Sø-Assu- rance-Forening 1,319,604 1,404,043 406,344 352,382 76,033 66,410 Fjerde Søforsikrings-Selskab 753,080 724,494 446,264 407,860 60,084 4-23,193 Dansk Lloyd 336,449 114496 171,234 66,381 20,793 4- 15,427 I alt i 1900...' 8,123,853 6,000,113 3,485,322 2,484,526 453,928 455,681 Ved Krigens Udbrud aabnede der sig adskillige nye Muligheder for dansk Søforsikring, ikke mindst ved Overtagelse af egentlige Krigs- forsikringer, men dog ogsaa af saadanne almindelige Søforsikringer,