Danmarks Søfart og Søhandel
fra de ældste tider til vore dage

År: 1919

Serie: Danmarks Søfart og Søhandel II Bind

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Sted: København

Sider: 790

UDK: 382

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 808 Forrige Næste
VI SØFORSIKRING 715 som hidtil var bievne placerede i Udlandet, og disse nye Muligheder udnyttedes kraftigt af de alt bestaaende Selskaber, ligesom de gav An- ledning til Oprettelsen af en hel Række nye Søforsikringsforetagender. Ved Statens Bistand organiseredes ved Lov de to Forsikringsinsti- tutter »Krigsforsikringen for danske Skibe« og »Dansk Krigs-Søfor- sikring for Varer« til Overtagelse alene af den af Krigen følgende Ri- siko. Pligtige til at indtræde i Krigsforsikringen for Skibe og til at bære de med Forsikringens Gennemførelse forbundne Udgifter var med enkelte i den paagældende Lov nævnte Undtagelser samtlige registreringspligtige danske Skibe. Vareforsikringen var derimod ord- net paa en herfra afvigende Maade, idet Staten ikke her havde anordnet nogen gensidig Hæftelse for de forsikrede, men havde truffet Aftale med danske Forsikringsselskaber og med et for Anledningen dannet Konsortium om i Forening med disse Parter at overtage Forsikringer mod Krigsrisikoen. Foruden disse statsorganiserede Institutioner op- rettedes bl. a. følgende rent private Søforsikringsselskaber, »Assurance- Compagniet »Baltica«, stiftet i 1915 (Aktiekapital 17 Mill. Kr.) og For- sikringsselskabet »Codan«, oprettet 1916 (Aktiekapital 2 Mill. Kr.). Om disse sidstnævnte Selskaber — som om flere andre under Krigen op- rettede — gælder det, at de ikke indskrænker sig til Søforsikringen — direkte eller indirekte — alene; men tillige driver Forsikringsvirk- somhed i andre Brancher. Paa den anden Side har adskillige af de i andre Forsikringsbrancher allerede før Krigen bestaaende Selskaber udvidet deres Virksomhed til ogsaa at omfatte Søforsikring — særlig ved Overtagelsen af Krigsrisikoen og denne i vidt Omfang indirekte. Spørger man om, hvilket Omfang dansk Søforsikring nu har, er det vanskeligt at give et nøjagtigt talmæssigt Svar herpaa. Den fore- liggende Statistik er nemlig ikke helt fyldestgørende, og det er paa Grund af de mange Selskaber, der nu i Forening med anden Forsik- ringsvirksomhed tillige — om ikke paa. anden Maadc saa. ved. Over- tagelse af Reassurancer — driver Søforsikring, meget vanskeligt af de offentliggjorte Beretninger at faa udskilt de Tal, som vedrører Sø- forsikringsforretningen alene. Men for de fem ældre københavnske Søforsikringsselskaber, der eksisterede før Krigen og vedblivende arbejder som rene Søforsikringsselskaber, er der Mulighed for at med-