To Løste Gaader
Et Stykke Dansk Industri- Og Handelshistorie

Forfatter: C. Nyrop

År: 1901

Forlag: Cohens Bogtrykkerier

Sted: København

Sider: 15

UDK: 338.6 (489)

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 30 Forrige Næste
12 To løste Gaader Kinder endnu ved det blotte Minde, medens han udførligt gjorde Rede for en Række Enkeltheder, »der, som mig syntes«, skriver Fru Heiberg, »slaaende beviste hans Uskyldighed, men uvidende som jeg var og er i slige Sager, har det ikke været muligt nu, saa mange Aar efter, at fastholde alle disse Details.« Under disse Omstændigheder er det Umagen værd nærmere at undersøge, hvad det er, man kan have bebrejdet Suhr. Her maa det nu først afvises, at det skulde være ham, der havde sat hele Sagen i Gang; lian havde ikke den fjerneste Interesse i den gamle Traktat af 1767, der kim angik Hertugdømmernes Østersøbyer. Men som sikkert tør det betragtes, at han paa en eller anden Maade har faaet Kundskab om de hemmelige Forhandlinger, der afsluttedes med Schimmelmanns Note af 12. Maj 1830. Trods al Forsigtighed er de bievne røbede; og Suhr var ikke den eneste, for hvem de røbedes. Den 2. Maj 1831 skriver Kammerraad Drewsen fra Strandmøllen til Etats- raad H. Bech, at han »lykkeligvis« i Sommeren 1830 erfarede, at Tolden paa Hampeolie vilde blive hævet. »Jeg siger lykke- ligvis,« skriver han, »ti uden det Vink, som en* Mand, der vilde redde os for en dobbelt Ulykke, gav mig, havde vi som sædvanlig købt flere Tusinde Tønder Frø.« Dette undlod Drewsen og hans Svigersøn Beutner nu, ja Drewsen standsede omtrent straks Oliemøllen paa Retraite, hvad der viser, at den paa- gældende Mand maa have budt store Garantier i Henseende til at vide Besked; ganske underordnet har han næppe været Og muligvis er det da den samme, der ogsaa har givet Suhr et Vink, hvad der her havde den Virkning, at J. P. Suhr & Søn sluttede om en Ladning Hampeolie i russiske Skibe og i sidste Kvartal af 1830 lod Olien lægge paa Kreditoplag her. Dette skete selvfølgelig helt aabenlyst. Drewsen beretter i sin Piece, at det vakte Opsigt paa Børsen, at der i Sommeren 1830 blev sluttet om et betydeligt Parti Hampeolie, og Etatsraad, H. Bech omtaler i en Notits af 18. Maj 1831 til Kammerherre Lowzow, at et i September 1830 opstaaet Rygte om, at Tolden paa Hampeolie vilde blive hævet, lod Indførslen af denne Vare stige betydeligt, Partier af over 400,000 Pd. kommitteredes fra Rusland. Det . stemmer fuldstændigt hermed, at en Attest Ira Københavns Kreditoplag af 22. April 1831 viser, at J. P. Sulir