Danmarks Glasindustri indtil 1750
Med nogle Bemærkninger om Ruder, Drikkekar o. lign. Gjenstande, før Glasset trængte igjennem.

Forfatter: C. Nyrop

År: 1879

Forlag: Bianco Lunos Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 91

UDK: TB Gl. 666.1 nyr

Emne: Aftryk af Historisk Tidsskrift. 5. R. I.

En industrihistorisk Undersøgelse.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 110 Forrige Næste
30 C. Nyrop. 462 Absalons Testamente. Heri bortgives 15 Sølv ciffos (ciffus — scyphus d. e. Skaal), forskjellige scutellas (Fade og Taller- kener), et Sølv biccarium (Bæger) og en Sølv pixis (Bøsse til Opbevaring af Relikvier)1). 1340 findes mellem den norske Konge Magnus Eriksens Ejendele «vj crateras argenteas, ij grosses pelwes argenteas»2), og 1459 borttesta- menterer Dekanen Anders Skeel i Ribe «j nappam argen- team cum cipho argenteo», og det bliver ikke ved den ene Nap, der forekommer en til, ikke at tale om en «stopa argentea» samt flere Amforaer, der dog maaske ikke ere af Sølv3 *). I Kapellet ved Nykjøbing Slot træffe vi 1531 «iiij ampoller aff sø]ff•, og at disse allerede ovenfor nævnte væsentlig til helligt Brug benyttede Kar ogsaa have haft verdslig Anvendelse, overbevises man om ved i Fortegnelsen over Kristian Ill’s Sølv og Kredens (1557) at se opført: «Tho brudne forgylte Ampler, som ere Føderne och Logene affbrudne, och stander paa huert Log en swortt Fugeil« *). Hermed er imidlertid Drikkekarrenes Navnerække ikke forbi. 1 Grevefejden mister Otte Krumpen «8 Gabelether, udi hver en Løde Mark Sølv», ligesom der i Biskop Ove Bildes Testa- mente (1554) nævnes «ij Gubelether»5), og til de saaledes benævnte Drikkekar slutte sig endnu de saa kaldte Kovskener og Skovrer. Kovskenerne ere allerede omtalte tidligere, hvorfor her kun skal nævnes, at der 1552 registreres «j >) Ser. rer. Dan. V, S. 422 flg.; Suhm: Hist, af Danni. VIII, S. 589 flg. Da Absalon foreskrev, at en Del af hans Sølvtøj skulde omsmeltes til Kalke, fortjener det at bemærkes, at der i hans Grav (1827) blev funden en Sølvkalk, tynd, let og aldeles blottet for Prydelser og Indskrift (Nyt dsk. Mag. VI, S. 85, 89—90). 2) Dipi. Norveg. III, S. 178. 3) Geh. Ark. Ribe Stiftskistes Dipi. Nr. 292 jfr. Kinch.: Ribe S. 342. *) Dske Mag. 4 E. II, S. 10 (Geh. Ark. Dske Saml. Pakke 366 Nr. 11); Dske Mag. V, S. 363. ») Dske Mag. III, S. 81; Nyt dsk. Mag. I, S. 244.