Danmarks Glasindustri indtil 1750
Med nogle Bemærkninger om Ruder, Drikkekar o. lign. Gjenstande, før Glasset trængte igjennem.

Forfatter: C. Nyrop

År: 1879

Forlag: Bianco Lunos Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 91

UDK: TB Gl. 666.1 nyr

Emne: Aftryk af Historisk Tidsskrift. 5. R. I.

En industrihistorisk Undersøgelse.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 110 Forrige Næste
.511 Danmarks Glasindustri indtil 1750. 79 Glasværket laa paa Kristianshavn, og det blev med alt Tilbehør og Inventarium samt det kongelige Privilegium overladt Kunckel, imod at han overtog i 20 Aar at for- rente de 9 Interessenters Indskud, der tilsammen androg 3500 Ed., med 6 pCt. om Aaret i Penge og 2 pCt. i Glas; efter de 20 Åars Forlob skulde Kapitalen betales tilbage. Særlig skulle vi endnu lægge Mærke til, at det tillodes Kunckel yderligere at anlægge en eller flere Glashytter i Norge. Heraf blev der imidlertid Intet, og selve Fabriken paa Kristianshavn synes hurtigt at være ophørt. Der høres i alt Fald Intet om den, uden at den kommer i Proces med Assessor i Kommercekollegiet Christian Simonsen, der var Interessent i den, om Penge, «som til bemelte Manu- factur verck skal vere indskudt oc igien udgivet«. Det er derfor næppe uden Berettigelse, at den herværende svenske Gesandt i sin Relation af 16 Oktober 1691 nævner «Glas- bruket» som Exempel paa de Ting, man i Danmark «i for- stone med stor chaleur, ifwer och kostnad inrättat men efter korrt tid af sig sielfwe förfalla». Noget underligt ser det derimod ud, at den danske Tolddirektør-Instrux af 8 Juli 1692 nævner "Glas Manufacturet paa Christianshaufn» som en af de Anstalter, der skulde nyde deres Priviligier ubeskaarne. Men sandsynligvis har det endnu paa den Tid vegeteret1). Inden lang Tid finder det imidlertid en Efter- følger, og det maaske i de samme Bygninger; under 24 No- vember 1694 udstædes der nemlig Privilegium til en Spejl- glasfabrik ogsaa paa Kristianshavn2). Privilegiet gaves for 30 Aar og forbød Indførsel af i) Sj. Tegn. XLVIII. Fol. 565—566, 571—572; Dsk. Saml. 2 E. V, S. 327; Aarsberetn. fra Geh. Ark. II, S. 323. 2) Sj. Eeg, XXXVIII, Fol. 316—318 jfr. Sj. Tegn. LXIX, Fol. 360—362.