Det Danske Haandværks Historie

Forfatter: R. Berg

År: 1919

Forlag: Nordisk Forlag

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 152

UDK: 338.42(489) Ber

DOI: 10.48563/dtu-0000201

Emne: Oplag: 1500 Eksemplarer

Haandværkerret. Oversigt over de for Haandværk og den mindre Industri gældende Love og Retsregler. 1918.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 164 Forrige Næste
141 gaaet med til at foreslaa en Lov uden i Forvejen at have hørt den Stand, som særligt paavirkedes af den. Men et er givet, at havde vi ikke faaet Nærings- loven i 1857, og selvom Lavsvæsenet var bleven be- staaende endnu en Del Aar, saa vilde Udviklingen dog af sig selv med ubønhørlig Strenghed have med- ført Ruinen for det gamle Haandværks Organisation. Endnu i 1857, ja mange Aar efter, var Haandvær- kets Teknik vel den eneherskende indenfor de al- lerfleste Industrier. Det var yderst faa virkelig bety- delige Storvirksomheder, der fandtes, men Lavsvæ- senet var for gammelt. Det havde overlevet sig selv og var som et gammelt Træ, hvis Rødder var vis- nede. Det var Haandværkets store Fejl og dets virkelig tragiske Skæbne, at det ikke kendte sin Besøgelses- tid.