Det Danske Haandværks Historie

Forfatter: R. Berg

År: 1919

Forlag: Nordisk Forlag

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 152

UDK: 338.42(489) Ber

DOI: 10.48563/dtu-0000201

Emne: Oplag: 1500 Eksemplarer

Haandværkerret. Oversigt over de for Haandværk og den mindre Industri gældende Love og Retsregler. 1918.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 164 Forrige Næste
XIV DEN NYE TID Næringsloven af 1857 føltes som et tilintetgørende Slag for Haandværket. Man havde ikke troet det muligt, at denne „Revolution“ kunde gennemføres, havde i den Grad stolet paa sin Ret og Lavsvæsenets: Uundværlighed, at der i Virkeligheden intet var ble- ven udrettet for at gaa en ny Tid i Møde. Og der havde dog været mer end tilstrækkelig Tid. Lige fra 1840, da Haand værkerf oreningsbevægelsea tog Fart til Næringsloven endelig kom i 1857, havde man været fuldtud paa det rene med, hvad der maatte komme før eller senere. Men intetsomhelst positivt var udrettet. Man havde protesteret atter og atter. Men Nyskabninger var der ingen, der tænkte paa. Derfor faldt de gamle Haandværkerorganisationer ogsaa sammen med en mærkværdig Hurtighed. Man havde vel prøvet paa indenfor de kjøbenhavnske Lav at gennemføre Fagprøverne ad Frivillighedens Vej. Lovforslag i den Retning vedtoges, men da In- denrigsministeriet nægtede at indstille de paagæl- dende Love til den kongelige Stadfæstelse, som La- vene ønskede, frafaldt man Fordringen uden synder- lig Modstand. Og det Par enkelte Lav, som undlod at søge kongelig Stadfæstelse og bestaa som frivillig