Det Danske Haandværks Historie

Forfatter: R. Berg

År: 1919

Forlag: Nordisk Forlag

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 152

UDK: 338.42(489) Ber

DOI: 10.48563/dtu-0000201

Emne: Oplag: 1500 Eksemplarer

Haandværkerret. Oversigt over de for Haandværk og den mindre Industri gældende Love og Retsregler. 1918.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 164 Forrige Næste
39 8 Dir. og henholdsvis 1 og ‘/2 Dir. til Oldermanden og Skriveren bebyrdes med følgende Extraudgifter: Til Oldermanden 2 Mark udover Taxten, til den Raadmand, der som Øvrighedens Repræsentant skulde overvære Stevnerne 1 Dir. 2 Mk., til Ligklæ- det 1 Dir., til de fattige 1 Mk. og i Budpenge 1 Dir. og hertil kom saa Udgifterne ved Mesterstykket. At de gamle fra Arildstid kendte Begunstigelser af de Personer, der hørte til Familien, ogsaa hurtigt kom i Brug igen, er næsten en Selvfølge. Ligesaa lidt holdt man sig Forbudene mod Gæste- bud og Drik efterrettelige. Det er ikke saa faa Tønder 01, der efter Lavsbogens Udvisende er bleven for- tæret, for ikke at tale om alle de Bøder, der blev „contante vertrunken“. Store Gæstebud forekommer ogsaa. 1679 fortærer Snedkerlavet i Kjøbenhavn saaledes paa sine to Stev- nedage følgende: Den første Dag 7 Lam å 5 Mk., 1 Kurv Hvidkaal 3 Mk., Smør 1 Dir. Den næste Dag: 7 Lispund sprængt Kød 6 Dir. 8 Mk., 7 Midister 1 Dir. 3 Mk., Salt begge Dage 3 Mk., 1 Pund Peber og Ingefær 1 Mk., Smør 1 Dlr. 1 Mk., 72 Ost 4 Dir. 2 Mk., Brød 7 Dir., Vin 6 Dir., 3 Tdr. 01 12 Dir. 12 Sk. Desuden fik Krofade- ren for Ild og Lys 1 Dir. 2 Mk., Kromoderen 2 Dir., Krosøsteren 3 Mk. og Oldermandens Kvinde 2 Dir. At man forstod at variere Traktementet efter Aars- tiden fremgaar deraf, at man ved næste Aars Som- merstevne fortærede følgende Varer: Den første Dag. 7j/2 Lispund Kød, Salt dertil, 2 Potter Sennop, Nellike- pudder for 4 Sk. Den anden Dag: 3 Lam med Salat, 2 Potter Vineddike, l‘/2 Pot Olie, 2 Pund Sukker, */2 Otting Smør, for 6 Dir. Brød, 2 Oste, 3 Tdr. 01, og for 7 Dir. Vin. Talt en Udgift af 47 Rdlr. 4 Sk.