Fra Verdensudstillingen i Chicago.
Maskinerne

Forfatter: H.I. Hannover

År: 1895

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 66

UDK: 061.4(100) Chicago

DOI: 10.48563/dtu-0000243

Særtryk af den danske Udstillingskomités Beretning

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 76 Forrige Næste
6 CHICAGOUDSTILLINGEN Om Bygningens Ydre i arkitektonisk Henseende vil der blive talt paa andet Sted i denne Beretning. Kun saa meget tør jeg maaske sige, at der var store kostbare udvendige Verandaer paa iste Sal med smukke Kolonader. Der var Plads til Masser af Mennesker i disse Balkoner, hvor det vilde have været behageligt at kunne hvile sig i en magelig Stol, naar man for et Øjeblik kunde ønske at trække sig tilbage fra Maskinhallens Tummel og svale sig efter dens Hede. Men der var ingen Stole, og der var intet at faa at styrke sig paa paa disse Balkoner, men der var brugt Tusinder af Dollars for at lave dem, blot til Pynt. Jeg tør maaske i denne Sammenhæng sige, at man overhovedet gjorde bedst i ikke at blive sulten i Maskinhallen. Der fandtes nemlig i Maskinhallen kun én Restauration, hvis Bekvemmeligheder svarede til dem, man finder i en Ølkjælder, medens Priserne svarede til en iste Klasses Restaurations. Lomme- tørklædet var Serviet, og Spiseseddel manglede. Man maatte gaa en god Vej til en anden Bygning for at faa noget bedre, som ikke var dyrere. Det kunde kun lidet hjælpe, at man lige uden for Udstillingen kunde faa ret god Mad adskillig billigere. Jeg mindes et Skilt i den 63de Gade, hvorpaa der stod: »All you can eat for 25 cts.« (»Her kan De spise, saa meget De kan, for 25 Cents«). Medens man nok kunde trænge til en bedre Restauration, følte man sjældent Trang til en Varmestue. Opholdet i Maskinhallen var til Tider ganske utaaleligt formedelst Varmen. Chicago ligger paa Højde med Rom og har som bekjendt Fastlandsklima med meget stærk Sommervarme, der efter nogle Dages stadige Tiltagen afløses af et koldt Pust fra Michigan Søen. Naar man nu erindrer, at der under Maskinhallens Gulv laa Masser af Damprør, og at Glastaget gjorde Hallen til et Slags Drivhus, vil man forstaa, hvad de Besøgende og navnlig de, der fungerede som Repræsentanter for Udstillerne, maatte lide, undtagen paa saadanne Dage, hvor det kolde Pust jog Folk ind i Maskinhallen. Endel Ventilationsaabninger i Taget maatte