Landlige Elektricitetsværker
En orienterende Vejledning

Forfatter: Jacob Bjerre, Poul La Cour

År: 1907

Forlag: Gyldendalske Boghandel

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 54

UDK: 621.31 La Cour TB Gl.

DOI: 10.48563/dtu-0000068

Udgiven af Dansk vind-elektrisitet-selskab.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 66 Forrige Næste
38 Den pekuniære Ordning. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 4 1. Selskabets Navn er: Andelsselskabet Tørring Elektrisitetsværk. 4 2. Andelsselskabets Formaal er paa saa billig og god en Maade som muligt at drage Omsorg for Tilvejebringelsen af den nødvendige Elektrisitet til Belysning af Boliger og Forretningslokaler — saavel for Ikke-Andelshavere som for Andels- havere samt til Gadebelysning og Drivkraft. 5 3. Det nødvendige Beløb til Køb af Byggeplads, Bygningens Opførelse og Anlæg af selve Elektrisitetsværket tilvejebringes ved et Laan, som Andelshaverne hefter for solidarisk, og som amortiseres i Løbet af ca. 15 Aar. 6 4. Det Beløb, der maa anvendes til Installation, tilvejebringes ved særligt Laan, og de Andelshavere, der ikke foretrækker at betale Installationen i deres Ejen- domme kontant, kan til Elektrisitetsværket forrente og afdrage det til Installationen forbrugte Beløb i Løbet af 5 Aar. For det omhandlede Laan hæfter kun de Andels- havere solidarisk, som deltager i Laanet, og Forrentning og Afdrag betales af den enkelte i Forhold til det af ham til Installation forbrugte Beløb. Dette Beløb maa dog ikke overstige 12 Kr. pr. Lampested i Gennemsnit. Anlægsbestyrelsen bemyndiges til at forhandle om Optagelse af saavel det i § 3 som det i denne § nævnte Laan, samt til i det hele at drage Omsorg for Værkets Fuldførelse. 7 5. Enhver, saavel Ikke-Andelshaver som Andelshaver, er forpligtet til i 10 Aar — fra den Tid at regne, da Elektrisitetsværket er fuldført — at betale det aar- lige Minimum for Forbrug af Lys, hvorfor vedkommende har tegnet sig. Efter det nævnte Tidsrums Forløb kan saavel en Andelshaver som en Ikke- Andelshaver ophøre med Forbruget af Elektrisitet; men Andelshaveren hefter selv- følgelig ligefuldt solidarisk for det af Andelsselskabet optagne Laan. 8 6. I Tilfælde af Salg eller Bortflytning fra en Ejendom, hvori en Ledning til Forbrug af Lys er installeret, kan vedkommende Andelshaver eller Ikke-Andelshaver overdrage sine Rettigheder og Forpligtelser som Forbruger til en anden; men Over- dragelsen er kun gyldig, naar Bestyrelsen skriftlig underrettes derom og giver sit Samtykke dertil. Ved Dødsfald kan Enken eller den af Arvingerne, der maatte blive boende i Ejendommen, — uden at Bestyrelsens Samtykke dertil behøver at erhverves — over- tage den tidligere Forbrugers Rettigheder og Forpligtelser; men ogsaa i dette Tilfælde skal Bestyrelsen skriftlig underrettes om Forandringen, og de skete Forandringer skal stedse noteres af Bestyrelsen i Forhandlings- og Regnskabsprotokollen. 9 7. Enhver, der bor indenfor det Omraade, som Ledningen fra Elektrisitets- værket med Fordel vil kunne omspænde, kan opnaa de Vilkaar — henholdsvis som Andelshaver eller Ikke-Andelshaver —, der er fastsatte i nærværende Love, for saa vidt vedkommende har tegnet sig som Forbruger inden 1. Juli d. A. De Betingelser, hvorpaa nogen senere vil kunne blive Forbruger, fastsættes i de enkelte Tilfælde af Bestyrelsen eller eventuelt Generalforsamlingen. § 8. Andelsselskabet afholder alle Omkostninger ved Anlæget og vil have at føre de nødvendige Ledninger til Forbrugernes Maalere. Udgiften til særlige Kraftledninger udredes dog af Forbrugerne. Brugerne skal stedse have de til Maaling af deres Forbrug af Lys eller Kraft eventuelt i forskellige Ejendomme — nødvendige Maalere; men medens Andels- haverne faar de til Maaling af eget Forbrug nødvendige Maalere gratis, skal Ikke-