Landlige Elektricitetsværker
En orienterende Vejledning

Forfatter: Jacob Bjerre, Poul La Cour

År: 1907

Forlag: Gyldendalske Boghandel

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 54

UDK: 621.31 La Cour TB Gl.

DOI: 10.48563/dtu-0000068

Udgiven af Dansk vind-elektrisitet-selskab.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 66 Forrige Næste
Den pekuniære Ordning. 39 Andelshaverne enten selv betale Maalerne eller en Leje for hver af disse af 50 Øre pr. Maaned. 4 9. Betaling for Elektrisitet til Belysning fastsættes i det første Driftsaar for Andelshavere til 4 Øre pr. Hekto Watt Time og for Ikke-Andelshavere til 4Va Øre pr. Hekto Watt Time. For Strøm til Drivkraft betales saavel af Ikke-Andelshavere som af Andelshavere aldrig udover 2 Øre pr. Hekto Watt Time, naar vedkommende har særlig Kraftled- ning, eller Kraften anvendes paa Tider, da der ikke bruges Lys, eller under saa- danne Forhold, at det almindelige Lysforbrug ikke forstyrres derved. I modsat Fald kan Prisen forhøjes af Bestyrelsen, men denne — herunder Anlægsbestyrelsen — kan ogsaa i særlige Tilfælde træffe Overenskomst ved Nedsættelse af Prisen. En saadan Overenskomst kan dog kun afsluttes for et Tidsrum af højest 10 Aar ad Gangen. Prisen for Lys fastsættes paa den aarlige Generalforsamling, og Forhøjelse eller Nedsættelse i Pris skal ske i samme Forhold for Andelshavere og Ikke-Andels- havere. Gadebelysning besørges af Selskabet. 5 10. Af den Betaling, der indkommer ved Forbruget af Elektrisitet til Lys og Drivkraft udredes Omkostningerne ved Driften, éventuelle Reparationer samt Renter og Afdrag af Andelsselskabets Gæld. Skulde det i Aarets Løb indkomne Beløb ikke være tilstrækkelig til Afholdelse af nævnte Udgifter, skal Andelshaverne tilskyde det manglende i Forhold til den enkeltes Forbrug af Lys i det forløbne Driftsaar. Eventuelle aarlige Overskud henlægges til et Reservefond. 6 11. Betaling for Elektrisitet saavel til Belysning som til Drivkraft opkræves maanedlig og beregnes efter det Kvantum, vedkommendes Maaler viser, der er for- brugt. Samtidig opkræves — altsaa ligeledes maanedsvis — Renter og Afdrag af det Beløb, der af den enkelte er forbrugt til Installation. Aflæsning af Maaleren samt Opkrævning af de nævnte Beløb sker ved Be- styrelsens Foranstaltning, og Aflæsningen foretages, hvis Brugeren er tilstede, i dennes Paasyn. Udebliver Beløbene efter Paakrav i længere Tid end en Maaned, er Bestyrelsen berettiget til at lade dem skadesløst inddrive, samt til at lade Ledningen til ved- kommendes Maaler afbryde. Dersom en Forbruger mener, at hans Maaler ikke viser det nøjagtige Forbrug, er han berettiget til at faa den kontrolleret og en ny Maaler opsat. Den gamle Maaler vil saa paa Bestyrelsens Foranstaltning blive prøvet, og viser den da mindre end 5 % Afvigelse, er Forbrugeren pligtig at betale de med Prøven forbundne Ud- gifter, hvis Bestyrelsen forlanger det. BESTYRELSEN 7 12. Bestyrelsen — herunder Anlægsbestyrelsen — bestaar af 5 Medlemmer. 8 13. Bestyrelsen vælger selv sin Formand og Kasserer sædvanlig for et Aar ad Gangen. Den er berettiget til at antage lønnet Medhjælp bl. a. til Aflæsning af Maalerne og Opkrævning af Bidrag. 9 14. Bestyrelsen er berettiget til at antage og afskedige de til Driften af Elek- trisitetsværket nødvendige Folk og til at lade afholde de nødvendige Udgifter til Vær-