Forsøgsmøllen
I Statens Forsøgsmølle i Askov

Forfatter: Poul La Cour

År: 1900

Forlag: Det Nordiske Forlag Bogforlaget Ernst Bojesen

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 111

UDK: 621.548 La Cour TB Gl.

DOI: 10.48563/dtu-0000147

Emne: Nielsen og Lydiche

II Vejrmøllers arbejdsevne

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 122 Forrige Næste
110 Elektricitetskursus. og der er derfor ganske naturligt og forlangt smaa Kursus for Folk, som skulde have med Elektriciteten Personlige Betingelser for landlige Elektricitetsværker. Medens Driften af et Vindelektricitetsværk er ganske automatisk, saa at Pasningen indskrænker sig væsentlig til Smøring og noget Tilsyn, er det nødvendigt, at den, der skal passe Værket, tilegner sig nogen Fortrolighed med det. Det er en lignende Fordring, som i saa mange andre Henseender stilles til Landboere fremfor til Køb- stadfolk. Medens sidstnævnte simpelthen køber sine Havesager, Æg o. 1. og sender Bud efter en Haandværker, naar der er et eller andet, der skal gøres i Huset, osv., maa Landboen selv forstaa sig noget paa hine Sagers Tilvirkning og paa Reparationer, som det ellers ikke faglig er hans Sag at udøve, — noget, der forøvrigt gør Livet righoldigere paa Landet. Og Kendskab til Elektriciteten til Husbehov er slet ikke van- skeligere end alt det andet. Det viser sig tværtimod, at den for- nødne Fortrolighed ret hnrtig kan tilegnes, ja, alt tyder paa, at de, der faar med den at gøre, finder et vist Behag deri. Det er nemlig saa langt fra, at man her faar med noget hemmeligheds- fuldt og uforstaaeligt at gøre, at det vist kan siges, at man i ingen anden Virksomhed har med saa simple Love at gøre som her. Intet andet Sted slaar alt til med Tal og Maal som lier. Men helt fremmed har denne Sag hidtil været for næsten alle udenfor Fagmændenes Række, bleven spurgt efter Vejledning der interesserede sig derfor, og at gøre. I den Anledning har jeg paa Forsøgsmøllen, som egner sig godt dertil, afholdt nogle Elektricitetskursus, hver Gang paa c. 1 Uge, nemlig i Oktbr. 1901, i Marts 1902, i Oktbr. 1902, i April 1903 og næste Kursus er bestemt til 24.—30. Septbr. d. A. Kursus er beregnet paa at give den fornødne Forstaaelse og Vejledning til Behandling af smaa Elektricitetsværker, hvad der har vist sig gørligt i den forøvrigt ret korte Tid. Største Delen af Deltagerne har været Mejeribestyrere, og jeg skylder Forstander Niels Pedersen, Ladelund, og Statskonsulent Bøggild Tak for den Interesse, de har vist dette Foretagende ved baade at opmuntre mig til at holde Kursus, og Folk til at benytte dem, ligesom ogsaa det kgl. Landhusholdningsselskab har ydet ad- skillige Mejeribestyrere Understøttelse til at gennemgaa Kursus. At Flertallet af Deltagerne har været Mejeribestyrere, hænger naturligvis sammen med den Kendsgerning, at der allerede nu er