Kjøbenhavns Nyere Kloakanlæg
Udgivet ved Kjøbenhavns Kommunalbestyrelses Foranstaltning

Forfatter: O.K. Nobel

År: 1903

Forlag: J. Jørgensen & Co.

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 73

UDK: 628.2 L

DOI: 10.48563/dtu-0000264

Med Oversigtskaart og 23 Planer.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 141 Forrige Næste
42 BESKRIVELSE AF ANLÆGETS DETAILLER hvert Slemmekar førte en Trærende med Skod ud til en fælles Rende B under Cementskuret, hvorigennem Cementvællingen kunde løbe ned i Dykkerrørene. Disse vare forlængede noget op over dgl. Vande, for at Udstøbningen kunde fore- gaa under det fornødne Tryk. Som ovenfor nævnt var der for hver 30 Fod (10 m.) af Dykkerrøret anbragt et 3" (8 cm.) Luftrør, der bestod af et kort Stykke Rør fast- skruet i Dykkerrøret, et Stykke Gummislange og et længere Rør med Hane, der holdtes oprejst af en svømmende Bøje. Gummislangen var indskudt, for at Røret ikke skulde beskadiges ved eventuelle Paasejlinger. Til Udstøbningen anvendtes Sandcement i Blandingsforholdet 1:1. Det havde oprindeligt været paatænkt at anvende ren Cement, men dette blev opgivet, da det Fig. 15. Arrangement af Slemmekar m. m. ved Udstøbningen af Dykkerrørene til Dykkeren ved Langebro. imidlertid ved de foretagne Forsøg havde vist sig, at Afbindingen af saa store Mængder ren Cement var ledsaget af en betydelig Temperaturstigning, og man frygtede for, at denne skulde bevirke en for hurtig Afbinding af Cementmassen, hvis Udstøbningen af en eller anden Grund skulde trække noget ud. At an- vende en Blanding af Cement og almindeligt Sand kunde ikke lade sig gøre, da Slofferne vilde skilles under Udstøbningen og aflejre sig hver for sig. Dette sker derimod ikke med Sandcementen, der som bekendt fremstilles ved at male Sand og Cement sammen paa Rørmøller, saa at begge Dele opnaa samme Finhed. Udstøbningen foregik med stor Præcision. Efter at der iforvejen var fyldt den beregnede Vandmængde i Karrene, blev der udstyrtet 400 Sække Sandcement å 85 kg. i hvert Kar under kraftig Omrøring, der fortsattes omtrent en Time. Derefter blev