Kjøbenhavns Nyere Kloakanlæg
Udgivet ved Kjøbenhavns Kommunalbestyrelses Foranstaltning

Forfatter: O.K. Nobel

År: 1903

Forlag: J. Jørgensen & Co.

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 73

UDK: 628.2 L

DOI: 10.48563/dtu-0000264

Med Oversigtskaart og 23 Planer.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 141 Forrige Næste
SLUTNING 73 Da en stor Del af Anlægene bleve nødvendige som en naturlig Følge af de Forandringer, der skete ved Kystlinierne i Anledning af Frihavnens og Godsbane- gaardens Udførelse, har Kjøbenhavns Havnevæsen og Statsbaneanlægene deltaget i Udgifterne. Kjøbenhavns Kommune har paa denne Maade ialt faaet refunderet et Beløb af Kr. 1289733.30, deraf Kr. 445946.14 for Hjælpeledninger. Desuden have Statsbaneanlægene ved Frihavnen afholdt Omkostningerne ved Forstærkninger af diverse Ledninger under Jærnbanesporene, ialt Kr. 7 268.82, hvilken Sum ikke er indbefattet i den ovenfor angivne Bekostning, ligesom enkelte Strækninger af Hjælpeledningerne over Godsbanegaardens Terræn ere udførte som aabne stensatte Grøfter ved Statsbaneanlægenes Foranstaltning og paa disses Be- kostning. Udgifterne ved disse Strækninger indgaa derfor heller ikke i ovennævnte Summer. De store Kloakanlæg, der skulde tilvejebringe Spildevandets Afskæring fra Havnen ere altsaa afsluttede, og det maa siges, at Anlægene fuldt ud have løst de Opgaver, der stilledes, nemlig at forbedre de sanitære Forhold i Havnen og lede Byens Spildevand ud til et Sted, hvor det ingen Ulemper vilde volde for Byen og dens Indbyggere. Forandringen i Havnen er paafaldende, hvad enhver, der kan erindre Forhol- dene, som de vare for 5 Aar siden, vil kunne overbevise sig om. Selv i Kanalen er Vandet nu altid rent og klart, saa at man som oftest ser Bunden, noget der tidligere kun hændte med Aars Mellemrum under særlige Strømforhold. Og Ud- løbet i Kongedybet har, som allerede omtalt, fungeret i lo Aar, uden at der er sporet nogen som helst Ulempe deraf. Med Udførelsen af disse Anlæg ere Kloakforholdene for Størstedelen af det gamle Kjøbenhavn og Frederiksberg formentlig ordnede for en overskuelig Fremtid. Men udenfor det behandlede Areal er der fremstaaet nye Kvarterer, der navnlig ved de sidste Aars Indlemmelser af Nabokommunerne ere forøgede med betydelige Arealer. At tilvejebringe en ordnet Vandafledning for disse vil være den næste store Opgave for Kjøbenhavns Kloakvæsen. De første Skridt hertil ere gjorte ved Anlæget af Kloakværket paa Scherfigsvej ved Strandvejen med Udløbsledning i Sundet samt ved Paabegyndelsen af Hovedkloaken for Brøndshøj-Vandløse med foreløbig Udmunding i Harrestrup Aa. Men for den aller største Del af Are- alerne befinder Sagen sig endnu paa Forberedelsens Standpunkt, og det vil blive Fremtidens Sag at løse de her henhørende Spørgsmaal muligvis under udstrakt Anvendelse af de i de sidste Aar fremkomne nye Metoder til Rensning af Kloakvandet.