Den nuværende Crise i Agerbrug og Industri
og Midlerne til at raade Bod på samme.

Forfatter: Alph. Allard

År: 1888

Forlag: H. Hagerups Boghandel

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 68

UDK: 338.97. all gl.

Et Foredrag afholdt i Société Centrale D'agriculture de Belgique

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 78 Forrige Næste
63 Jeg skal da bede Dem lægge Mærke til, at Tiden har givet Beviset for, at det var sandt, hvad jeg sagde. Mit Udgangspunct: at intet blot og bart Hjælpemiddel kunde standse Grisen, har vist sig at være rigtigt; min Paastand: at Grisen vilde voxe fra Dag til Dag, har be- kræftet sig, og den vil voxe saalænge som dens i Mønt- forholdene liggende Aarsager vedvare; og min Forudsigelse er rigtig: at man vilde see Ondet voxe i saa høi Grad, at selv de mest modstræbende Regjeringer sluttelig ved For- holdets egen Natur blev tvungen til at underkaste sig den grundige Cur, der alene kan hjælpe, nemlig Gjenindførelsen af Sølvet som Møntmetal for at frembringe Prisstig- ningen, der er Blodet og Livet i den almindelige V elstand. Ingen tvivler nutildags mere om, at den Grise, der har varet i flere Aar, er langt fra at aftage. Tvertimod tiltager stadigt Ondet. Ingen tvivler nutildags om, at de Hjælpemidler, man hidtil har anvendt, ikke have standset dens uheldsvangre Gang. Hvorledes skal Grisen standses? ved hvilke Midler skal den hindres i at tiltage? ved hvilken grundig Cur skal den bringes til at ophøre? Disse Spørgsmaal har jeg besvaret i mit Foredrag; dette er derfor aldeles tidssvarende, ja maaskee endog endnu mere tidssvarende den Dag idag end for 2 Aar siden, da Ondet nu er mere skrigende end den- gang. De Ulykker, der fremgaae af Forholdenes nuværende Tilstand, synes endog at aabne Øjnene paa dem, der væg- rede sig mest ved at see Tingen i Sandhedens Lys. Jeg vil ikke opholde mig ved at omtale de latinske Stater, der have bundet sig til Bimetallismen, og som selv