Maaleteknik 1914
Planlæggelse af Maalingen med given Tolerans

Forfatter: Jul. Hartmann

År: 1914

Forlag: Jul. Gjellerups Forlag

Sted: København

Sider: 347

UDK: 53.08 Har

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 354 Forrige Næste
betyder, at en direktevisende Skala vil blive ligedelt (Westonsystemet). Er derimod Motorelenientets Kraft- virkning eller Moment ikke proportional med den søgte Egenskab, vil den direktevisende Skala i Almindelighed ikke blive ligedelt. Det selvindstillende Udslagssystem kan betragtes som Det seivindstn* en variabel Normal. Den ved Brugen opnaaelige Nøj- J*""™dsæar°S’e agtighed er begrænset ved Aflæsningsusikkerheden. Som Fejlkilder. Normal har del iøvrigt den enkle Normals sædvanlige Fejl og Fejlkilder, men hertil kommer visse specielle Fejl, Motorelementet kan være behæftet med. To saa- danne er Friktionen i Motorelementets Lejer og mangel- fuld Afbalancering af Elementet. Den første Fejl op- hæver den entydige Forbindelse mellem Udslaget og den Egenskab, Systemet er bestemt til at maale, og repræsenterer derfor en af de værste Fejl, Maalesystemet overhovedet kan være behæftet med. Den sidste Fejl gør Systemets Stilling til en væsentlig Egenskab. Som Forbillede for de forskellige Nulsystemer kan Nulsystemet. Stangvægtens forskellige Former betragtes. (Tilsvarende kan Fjedervægten betragtes som Forbillede for det selv- indstillende Viserinstrument). Almindelig Vejning kan betragtes som Sammenlig- ning af to Forhold: Vægtstangsarmenes kendte med det ubekendte Forhold mellem Maaleobjekt og Normal (Vægtloddet eller Vægtlodderne). Ved Vejningen afpasses de to Forhold, saa de er lige store. Vægten er da i Lige- vægt, (1. v. s. dens Viser gør intet Udslag. (Heraf Navnet Nulmetode). Det kendte Forhold kan være konstant. Normalen, hvormed Maaleobjeklet sammenlignes, maa da være variabel eller bestaa af en Skala af Enkelt- normaler. Det kendte Forhold kan imidlertid ogsaa være variabelt, og da behøves kun en enkelt Normal (Bis- nieren). Ud fra det anlagte Synspunkt kan Vægten og til- Nuisy.temeu svarende Maalesystemer betragtes som en Normal for »ænioe