Maaleteknik 1914
Planlæggelse af Maalingen med given Tolerans

Forfatter: Jul. Hartmann

År: 1914

Forlag: Jul. Gjellerups Forlag

Sted: København

Sider: 347

UDK: 53.08 Har

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 354 Forrige Næste
SH 342 Forhold. Normalen kan være enkelt og den kan være variabel. Afviger Forholdet fra sin nominelle Værdi, gør denne Afvigelse sig gældende som en Enhedsfejl. Ved Forholdet 1 (ligearmet Vægt) kan Fejlen elimineres ved Ombytning af Maaleobjekt og Normal. I andre Tilfælde maa Justering anvendes. Specielt maa det variable For- holds Skala justeres som en almindelig variabel Nor- mals. (Kalibreringskurven for Maaletraaden ved Wheat- stones Bro). Ved Siden af Forholdets Fejl optræder nu Fejl hidrørende fra Afvigelser fra de for Forbindelserne mellem Maaleobjekt og System forudsatte Betingelser og i det hele taget fra de teoretiske Forudsætninger. (Til- ledningerne ved Wheatstones Bro, fremmede elektro- motoriske Kræfter o. s. v.). Disse sidste i Forbindelse med Forholdets Fejl omfatter de Fejl, der er karakteri- stiske for Nulsysteniet i sig selv. Dertil inaa den an- vendte Normals Fejl naturligvis drages ind under Kon- trol ved Brugen af Systemet. c. Vekselvirk- Indbringelse af Maaleredskahet i det System, hvor- SgXniets Dele Paa c^er maaIes> kan ændre den søgte Egenskab. (Am- peremetret ændrer Kredsens Modstand og derved den Strøm, som skal maales. Strømningsmaaleren ændrer Strømningsforholdene.) Særlig betegner de energiforbru- gende Systemer en Kilde til Fejl (Ændring af Spæn- dingskilden ved det energiforbrugende Voltmeter.) Omvendt kan Maaleobjektet ændre Maaleredskahet. (Belastningen af en Vægtstang bøjer Stangen. Bøjningen skyldes dog ogsaa Normalen.) I visse Tilfælde kan Vekselvirkningen mellem Syste- mets Dele endelig ændre væsentlige Egenskaber saavel ved Maaleobjektet som ved det øvrige System. (Veksel- virkningen mellem Felt og Prøve ved Bestemmelse af Jærns magnetiske Induktion.) d. Maaiingens Man kan tale om to Systemer, det teoretiske, der Hovedsyns- ^fbildes ved Maalingens Teori, og det faktiske. Disse punkter. Systemer skal i alt væsentligt falde sammen eller brin-