Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
i58 Den nye Tid. »Skomagerlavets Fagmærkeforening«, Lavets Medlemmer skulde bindes sammen ved et fælles Fagmærke og derved komme til at gjöre deres til at bekæmpe den udenlandske Konkurrence og værne om den danske Skotöjsindustri; i 1888 under den nordiske Udstilling i Kjøbenhavn var det Afholdelsen af et Fagmøde, der fordrede Næringsloven og Toldloven reviderede med den faglærte Haandværkers Be- staaen for Öje; i 1890 var det Dannelsen af en Sammen- slutning til Værn mod usolide Kunder, en Sammenslutning, der senere blev til Foreningen »Gjensidigt Værn« med Forslagsstilleren Skomagermester Tb. Gelardi som Formand, o. s. v. Af störst Betydning er dog muligvis »De danske Skomageres Fagskole«, der blev aabnet i 1887 og nedenfor særlig vil blive omtalt; her skal endnu kun nævnes to Be- givenheder, der begge kunne staa som Bevis paa Skomagernes ivrige Handledygtighed. I 1888 meldte Skomagerlavet sig som det første af Kjøbenhavns samtlige Lav ind i den i 1879 stiftede »Fællesrepræsentation for dansk Industri og Haandværk«, og samme Aar vakte den officielle Bedömmelse af Skomager- arbejderne paa den nordiske Udstilling saa stor Utilfredshed hos en Kreds udstillende kjøbenhavnske Skomagere med den ovennævnte Th. Gehrdi i Spidsen, at de foranstaltede en ny »Efterbedömmelse«; de lod sig ikke afholde af, at Lavets Oldermand havde været en af de officielle Dommere. Men nu til Fagskolen. Da den ovennævnte Skomager- mester og Redaktør Jens Kristensen 1881 i Kjøbenhavn gav et Kursus i sit geometriske Tilskjæresystem, fik han særlig Interesse for en ung Elev, og da han samtidig blev bekjendt med en usædvanlig dygtig Svend, Jens Nielsen, der i en Aar- række havde forfærdiget Hof-Skomager H. C. Dahis fineste Arbejde, formaaede ban en Gang i Sommeren 1881 den nævnte Svend til at tage sig af den unge Mands Uddannelse, med andre Ord blive hans Lærer, hvad der førte til, at Jens Nielsen nu blev Lærer for en jævnt voxende Elevrække.