To Løste Gaader
Et Stykke Dansk Industri- Og Handelshistorie

Forfatter: C. Nyrop

År: 1901

Forlag: Cohens Bogtrykkerier

Sted: København

Sider: 15

UDK: 338.6 (489)

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 30 Forrige Næste
To løste Gaader 7 I denne Betænkning gaar Kollegiet ud fra, at »russische Landes Producte« i Traktaten af 1767 kun betyder raa, ikke ved Industri forædlede Produkter fra de Lande, der den Gang hørte til Rusland, og under denne Forudsætning havde Rus- land efter Kollegiets Mening ikke meget at give Afkald paa. Men regnedes Finland og Kurland ind under Traktaten, kunde Begunstigelserne, Rusland skulde opgive, sættes til en Værdi af c. 7730 Rdl. aarlig, og Kollegiet opregner nu forskellige Toldbegunstigelser, som der til Gengæld eventuelt kunde ind- rømmes Rusland for hele Danmarks Vedkommende. Her nævnes for første Gang i Forhandlingerne Hampeolie. Det hedder i Betænkningen, at den er et »næsten udelukkende russisk Produkt, hvoraf svares i Indførselstold 3 Rdl. i Sølv pr. 100 Pd. eller c. 30 pCt. af Værdien«, og det formenes, at den toldfri Ind- førsel af denne Artikel kunde tilbydes uden Skade, »ti vel er der i 1828 til København indført 102,769 Pd., hvoraf Tolden beløber 3083 Rdl., men ligesom dette Produkt paa den ene Side ikke tilvirkes her i Landet, saaledes er det fornemmeligen for Sæbesyderierne uundværligt.« Hampeolien betragtedes altsaa som en temmelig ligegyldig Artikel, hvis billige Indførsel endda kunde gøre den danske Industri Nytte. Der maatte imidlertid forhandles en god Stund endnu. Baron Nicolai satte de Begunstigelser, Rusland opgav i Hertug- dømmerne, til en Værdi af c. 24,000 Rdl. I Forhold hertil stillede han Fordringer, der paany kom til geheim Forhandling i Kommercekollegiet, og endelig under 12. Maj 1830 afgav Schimmel mann en forud af Frederik VI approberet Note, der slog Sagen fast for Danmarks Vedkommende. Nu skulde ogsaa Rusland slaa til. Men Baron Nicolai rejste til St. Petersborg, og et Svar udeblev stadig, indtil den russiske Chargé d’affaires S. Lomonosoff pludselig overrakte en Note af 19. Marts 1831 af følgende Indhold: Den danske Note af Maj 1830 var tjenlig til Grundlag for en definitiv Afgørelse; saa snart Baron Nicolai kom tilbage fra Rusland, vilde en ny Konvention blive af- sluttet, men — Rusland ønskede de af Danmark tilbudte Be- gunstigelser satte i Kraft straks! Her var imidlertid indtraadt et fuldstændigt Personskifte, Grev Schimmelmann var afgaaet ved Døden den 9. Februar