Kjøbenhavns Nyere Kloakanlæg
Udgivet ved Kjøbenhavns Kommunalbestyrelses Foranstaltning

Forfatter: O.K. Nobel

År: 1903

Forlag: J. Jørgensen & Co.

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 73

UDK: 628.2 L

DOI: 10.48563/dtu-0000264

Med Oversigtskaart og 23 Planer.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 141 Forrige Næste
36 BESKRIVELSE AF ANLÆGETS DETAILLER Den Del af det her beskrevne Arbejde, der frembyder særlig Interesse, er selv- følgelig Konstruktionen og Nedlægningen af selve Dykkerrørene under Havnen, da dette Arbejde paa Grund af de særlige Omstændigheder var forbundet med adskil- lige Vanskeligheder, og da navnlig den, at Havnen af Hensyn til Trafiken ikke maatte afspærres mere end højst nogle faa Timer ad Gangen. I det oprindelige Projekt var det paatænkt at udføre Rørene af sammennittede Smedejærnsrør, der skulde nedsænkes i en i Bunden udgraven Rende. Inden Sænkningen skulde der udstøbes et Betonlag paa Bunden af Renden og, efter at Rørene vare bragte til at hvile paa dette, skulde hele Renden udstøbes med Beton sænket under Vand, saa- ledes at Rørene paa alle Sider bleve omgivne af Beton. Man gik da ud fra, at hvis Smedejærnsrørene efterhaanden bleve fortærede, skulde Betonen omkring dem danne et tilstrækkeligt tæt og stærkt Rør. Sikkerheden herfor vilde dog kun være ringe, idet det næppe kunde undgaas, at der fremkom Hulheder i den under Vand udstøbte Beton, særligt under Rørene. Endvidere vilde Betonstøbningen kræve Foranstaltninger, der vilde være generende for Trafiken i Sejlløbet, hvad der saa meget mindre kunde tilstedes, som det efterhaanden blev klart, at Arbejdets Ud- førelse vilde falde samtidig med Bygningen af den nye Langebro umiddelbart Nord for Dykkeren, hvorved Trafikens frie Rørelse i Sejlløbet allerede vilde være betyde- lig indskrænket. Man maatte derfor være betænkt paa at finde en bedre Konstruk- tion, hvis Udførelse vilde volde mindre Gene for Trafiken. Da det var indlysende, at et heldigt Resultat i første Række vilde være afhængigt af den praktiske Ud- førelse af Arbejdet, blev der konfereret med den bekendte Vandbygningsentreprenør, Ingeniør N. C. Monberg, og ved Samarbejde med ham blev efterhaanden Konstruk- tionens Detailler og Planen for Arbejdets Udførelse fastslaaet, hvorefter Arbejdet blev overdraget Hr. Monberg i Entreprise. Som det vil ses af Plan IX Fig. 13 og 14, gik man over til at anvende Rør med dobbelte Vægge. Mellemrummet mellem disse skulde da efter Lægningen pumpes læns og udstøbes med Cement i en enkelt Støbning, hvorved man vilde opnaa betydelig større Sikkerhed for at faa et stærkt og tæt Rør, naar Jærnrørets Vægge engang fortæredes, end efter den oprindeligt paatænkte Metode. Rørene ere ud- førte af Staalplader, samlede ved Dampkedelnitning med dobbelte Nitterækker i Tværsømmene og enkelte i Længdesømmene. Rørenes indre og ydre Væg afstives mod hinanden ved Propper af haardt Egetræ (Plan IX Fig. 15—17), indsatte i støbte, underskaarne Sko paa den indvendige Rørvæg, medens Proppens anden Ende er ført gennem et Hul i den ydre Rørvæg og dækket med en Smedejærns- hætte, fastboltet til Rørvæggen. Inden Indsætningen blev hver Træprop forsynet med en Krydskile i begge Ender, der ved Inddrivningen spændte Træproppen fast i Skoen og i Hullet i den ydre Rørvæg. Man valgte Træpropper Lil Afstivningen i Stedet for Stagbolte af Jærn, da man frygtede for, at disse skulde ruste bort og derved efterlade Huller i Cementrøret. Ved den nedre Ende af hvert Rør blev dette ved Overgangen til den skraat opadgaaende Gren forsynet med en »Hæl«, en skaal- formet Fordybning, dannet af en opdreven Staalplade. Fordybningen skulde under en eventuel Lænspumpning af Røret tjene til at optage Sugerøret fra den dertil an- vendte Pumpe, saaledes at alt Vandet kunde udpumpes. Af samme Grund bleve Rørene lagte med et ringe Fald over mod den Side, hvor Hælen fandtes.