Kjøbenhavns Nyere Kloakanlæg
Udgivet ved Kjøbenhavns Kommunalbestyrelses Foranstaltning

Forfatter: O.K. Nobel

År: 1903

Forlag: J. Jørgensen & Co.

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 73

UDK: 628.2 L

DOI: 10.48563/dtu-0000264

Med Oversigtskaart og 23 Planer.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 141 Forrige Næste
IV. SLUTNING Udførelsen af de i det foregaaende beskrevne Kloakanlæg blev af Magistratens 4de Afdeling, under hvem Byens Kloakvæsen sorterer, overdraget til Stadsingeniørens Kontor, hvis daværende Chef, Ch. Ambt, havde foretaget alle horarbejder og Pro- jekteringer lige fra den første Begyndelse, og ogsaa naaede i all væsentligt at faa Udførelsen afsluttet, forinden han fra 1ste August 1902 gik over i Statens Tjeneste som Generaldirektør for Statsbanedriften. Udførelsen faldt i to Afsnit, idet Nordre Pumpestation med tilhørende Lednin- ger, som tidligere berørt, maatte udføres før den øvrige Del af Planen. Arbejdet paa delle Afsnit blev paabegyndt i Sommeren 189*2 og var afsluttet i Begyndelsen af 1894, da Pumpestationen blev tagen i Drift. Under denne Periode var den daglige Ledelse af Arbejderne af Stadsingeniøren betroet til nuværende Afdelingsingeniør ved Kjøbenhavns Vej- og Kloakanlæg V. Nohr. Derefter hvilede Arbejdet i tre Aar, indtil den første Bevilling blev given i Fe- bruar i 1897. Et halvt Aarstid forinden var man dog begyndt paa de store Hjælpe- ledninger ved Godsbanegaarden, til hvilke der ingen Bevilling krævedes, da de skulde betales helt af Slatsbaneanlægene, og deres Udførelse ikke kunde udsættes længere af Hensyn til Statsbanernes Arbejder. Men efter at Bevillingen var given (se nærmere herom pag- 7), blev Arbejdet nu oplaget med luid Krall. Dei blev oprettet Anlægskontorer ved Godsbanegaarden og paa Amager, begge Steder paa de fremtidige Pumpestationers Plads, og i Løbet af kort lid blev der taget lat paa tre Strækninger af de afskærende Ledninger, nemlig Strækningen fra Belvedere til Vestre Gasværk, Strækningen fra Slagtehusene til Indløbet til den gamle, mi lil- fyldte, Tømmergrav (der laa mellem Vestre Hospital og Havnen) og Strækningen langs med den dækkede Vej paa Amager, medens samtidigt Arbejdet ved Hjælpelednin- gerne ved Godsbanegaarden blev fortsat. De fleste af disse Arbejder bleve afsluttede i Begyndelsen af 1898. Opmærksomheden var særligt rettet mod at faa det vestre System og Strækningen fra Slagtehusene til den gamle Tømmergrav helt fældige, at de kunde tages i Brug, da. det pua Grund af de frenicidsklidende Aibcjdci