Kjøbenhavns Nyere Kloakanlæg
Udgivet ved Kjøbenhavns Kommunalbestyrelses Foranstaltning

Forfatter: O.K. Nobel

År: 1903

Forlag: J. Jørgensen & Co.

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 73

UDK: 628.2 L

DOI: 10.48563/dtu-0000264

Med Oversigtskaart og 23 Planer.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 141 Forrige Næste
SLUTNING 71 ved Godsbanegaarden efterhaanden blev meget vanskeligt at opretholde de gamle Udløbsforhold paa denne Strækning. Der blev derfor taget fat paa Udførelsen af Vestre Pumpestation, og da Forbindelsen over Havnen til Amager og Pumpestatio- nen paa Kløvermarksvej ikke kunde ventes færdige i de første Aar, blev der end- videre opført en interimistisk Pumpestation (IP paa Oversigtskaarlet) ved Indløbet til den gamle Tømmergrav. Denne Pumpestation, der var monteret med en 16 Tom. og en 13 Tom. Centrifugalpumpe med direkte koblede Højtryks-Dampmaski- ner og lo Lokomobilkedlcr i et Træskur, pumpede Vandet ud i Havnen lige ved Pumpestationen. Den kom i Drift i Løbet af Sommeren 1898 og befriede derved den gamle Gasværkshavn for sine Tilløb, saa at den helt kunde tilfyldes. Vestre Pumpestation blev derimod først færdig i April 1899, samtidigt med at Tryklednin- gen fra Stationen til den afskærende Ledning ved Slagtehusene blev fuldført. Paa Amager Siden var der i 1898 bleven begyndt paa Udgravninger og Funde- ringer til Hovedpumpeslationen samt paa den afskærende Hovedledning fra Chri- stianshavns Kanal til Pumpestationen, hvilke Arbejder bleve afsluttede i Begyndel- sen af 1899. Kort efter indtraf den store Lock-out, der sinkede Arbejdet betydeligt, idet hele den bedste Sommertid gik tabt. Det lykkedes dog i 1899 at faa nedlagt Træledningen i Kongedybet, samt cn stor Del af Trykledningen langs med Kløver- • marks vej, medens man paa Byens Side fik udført de afskærende Ledninger mellem den gamle Tømmergravs Indløb og Frederiksholms Kanal, samt endvidere paabegyndt Forarbejderne til Dykkeren ved Langebro og til Anlægenc i den indre By, hvortil der (se pag. 7) var givet Bevilling i Slutningen af 1898. I Anret 1900 naaede Arbejdeis Omfang sit Højdepunkt, idet det lykkedes at udføre følgende Arbejder: Tunnelarbejdet under Havnen med Rørlægningen, Ned- lægningen af Dykkeren under Nyhavn samt sidst paa Aaret Dykkeren ved Lange- bro, Udførelsen af Dykkeren under Christianshavns Kanal med tilhørende Byg- værker, endvidere Sibrønden og Bygningerne paa Hovedpumpeslationen og Største- delen af Maskinanlæget sammesteds, Resten af Trykledningen langs med Kløver- marksvej, de afskærende Ledninger fra Peder Skrams Gade til Toldbodvej og en- delig den afskærende Ledning i Overgaden oven Vandet paa Christianshavn. Det, der herefter stod tilbage, var ikke meget. Tidligt paa Aaret 1901 blev Dyk- keren ved Langebro udstøbt med Cement, og Bygværkerne gjorte færdige, saa at Forbindelsen til Amager kunde etableres. Endvidere blev Maskinanlæget paa Ho- vedpumpestationen fuldført, og efter at der var foretaget en Del foreløbige Pumpe- forsøg, blev Stationen tagen i Drift den 1ste Juni 1901. Hermed var Spildevandets Afskæring fra Havnen i det væsentlige etableret, idet de Strækninger, der endnu ikke vare afskaarne, vare faa og uden større Betydning. Af dem blev forøvrigt i Aarels Løb i det væsentlige fuldført: Strækningen fra Peder Skrams Gade til Fre- deriksholms Kanal og de afskærende Ledninger i Overgaden neden Vandet og i Strandgade og Brogade. I Aarene 1902 og 1903 ere endelig de automatiske Pumpestationer paa Slots- holmen og i Nyhavn med tilhørende Ledninger bievne udførte og hermed ere An- lægene i det væsentlige afsluttede. Pumpestationen ved Holmens Bro blev tagen i Drift den 1ste Oktober 1902,